WstępWychowanie fizyczne jako istotna część wychowania ogólnego ma znaczący wpływ na realizację zasadniczego zadania szkoły, tj. dążenie do pełnego i wszechstronnego rozwoju ucznia. Jest również procesem kształtowania dyspozycji osobowościowych – zainteresowań, zamiłowań, przekonań, to przede wszystkim kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej.
Szkolenie sportowe jest zorganizowaną i celowo uporządkowaną działalnością, której celem jest przygotowanie zawodników do uzyskania maksymalnych wyników określonej dyscyplinie sportowej w wieku dojrzałym. Rozwój sportowy zachodzi pod wpływem treningu rozumianego jako zorganizowany proces celowego doskonalenia funkcji ustroju i adaptacji do wymogów wynikających z modelu mistrzostwa. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży jest w takim ujęciu systemowym wydzielona fazą długofalowego procesu, wynikającą z praw rozwoju biologicznego i zasady stopniowego rozwijania mistrzostwa sportowego. Ma ono stworzyć funkcjonalne i metodyczne podstawy do uzyskiwania maksymalnych wyników w wieku najwyższych naturalnych możliwości organizmu.
Celem wychowania fizycznego oraz sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie i wychowanie człowieka. Tak więc elementami wspólnymi są cele ogólnowychowawcze. Różnicują natomiast te dwie sfery działalności cele szczegółowe. W wychowaniu fizycznym chodzi o wszechstronne przygotowanie jednostki do wymogów współczesnego życia, natomiast dążeniem sportu dzieci i młodzieży jest kształtowanie organizmu na wyższym poziomie sprawności dla osiągnięcia w przyszłości mistrzostwa sportowego.
Szkoły sportowe oraz klasy sportowe stwarzają możliwości harmonijnego współdziałania tych dwóch procesów. Możliwości organizacyjno – finansowe szkół oraz organów prowadzących, odpowiednia baza sportowa, wyselekcjonowani uczestnicy procesu i wykwalifikowana kadra nauczycielsko – trenerska, w ogromnym stopniu wpływają na realizację celów i zadań wychowania fizycznego i pomagają w dążeniu do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. Stwarza się więc doskonałe warunki do wychowania i kształtowania osobowości młodego człowieka, rozwijania przez niego swoich zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z uprawianą i ukochaną dyscypliną sportową.

Ogólna charakterystyka programuProgram edukacji fizycznej „Piłka siatkowa pasją na lata” stanowi kontynuacje procesu kształcenia i wychowania fizycznego począwszy od szkoły podstawowej poprzez gimnazjum i szkołę średnią a także kontynuację szkolenia sportowego etapów podstawowego i ukierunkowanego.
Program przeznaczony jest do realizacji w II etapie edukacyjnym oraz specjalistycznym etapie szkolenia sportowego w klasach sportowych.
Cele kształcenia, wychowania fizycznego, sportu dzieci i młodzieży oraz cele etapowe wskazują do czego należy zmierzać i co należy osiągnąć poprzez realizację programu „Piłka siatkowa pasją na lata” w szkole podstawowej. Program ten zakłada realizację obowiązkowych treści kształcenia i wychowania w zakresie wychowania fizycznego oraz ścieżek edukacyjnych określonych w podstawie programowej, poszerzonych o treści specjalistycznego etapu szkolenia sportowego w piłce siatkowej.

Główne cele programu to :
1. Wykształcenie wszechstronnie rozwiniętego człowieka, wyposażonego w zasób wiedzy, sprawności i umiejętności, w przekonania i wartości, które umożliwiają stałą i wszechstronną aktywność w kulturze fizycznej.
2. Rozwój najwyższych dyspozycji sportowych równolegle do wzrastających możliwości biologicznego potencjału ustroju, osiągającego swą pełnie w wieku dojrzałym.

Program wychowania fizycznego

PIŁKA SIATKOWA PASJĄ NA LATA

II etap edukacyjny

szkoła podstawowaZAŁOŻENIA WSTEPNE

1. Program jest zgodny w celach, treściach i osiągnięciach z podstawą programową kształcenia ogólnego szkolnictwa , zawiera treści ścieżek edukacyjnych.
2. Materiał zawarty w programie obejmuje także treści specjalistycznego etapu szkolenia sportowego w piłce siatkowej, przeznaczone do realizacji na zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r.)

CELE GŁÓWNE

1. Przygotowanie uczniów do dokonywania dojrzałych wyborów związanych z wszechstronnym uczestnictwem w kulturze fizycznej oraz własną sprawnością i zdrowiem.
2. Wyszkolenie „siatkarza kompletnego” – zawodnika, który posiada wszechstronnie ukształtowane podstawy sprawnościowe, techniczno – taktyczne i psychiczne.

CELE OGÓLNE

1. Wzmacnianie oraz utrzymanie jak najwyższego poziomu wydolności fizycznej oraz sprawności kondycyjnej, koordynacyjnej i morfofofunkcjonalnej.
2. Rozwijanie świadomego udziału w różnych formach aktywności sportoworekreacyjnej oraz we współzawodnictwie sportowym.
3. Utrwalanie umiejętności współpracy oraz współdziałania w zespole.
4. Pogłębianie i utrwalanie zachowań prozdrowotnych, sprawne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie.
5. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne.
6. Rozwijanie zdolności do znoszenia znacznych obciążeń treningowych efektywnie wpływających na adaptację organizmu do wymogów gry właściwej.
7. Podnoszenie umiejętności specjalistycznych (indywidualnych) z zakresu techniki gry w piłkę siatkową.
8. Zwiększanie efektywności działań techniczno – taktycznych w zakresie gry obronnej i w ataku.
9. Podwyższanie poziomu specjalnej wydolności fizycznej i wiodących cech przygotowania motorycznego.
10. Kształtowanie cech wolicjonalnych na wysokim poziomie.
11. Kształtowanie właściwego poglądu na życie i miejsce w nim treningu sportowego.

Podstawowe osiągnięcia uczniów w zakresie edukacji fizycznej po zakończeniu II etapu edukacyjnego1. W zakresie umiejętności i sprawności:
Uczeń potrafi:
- bezpiecznie zachować się w czasie zajęć szkolnych i w czasie wypoczynku w różnych środowiskach,
- właściwie zachować się w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu,
- zaproponować i zorganizować dla swoich rówieśników bezpieczne zabawy we wszystkich środowiskach,
- wykorzystać walory rekreacyjne i sportowe najbliższej okolicy do organizowania dla siebie i swoich najbliższych wypoczynku czynnego,
- zachować się asertywnie, drogą negocjacji przekonać zespół do własnej koncepcji postępowania,
- podporządkować się przepisom i regułom,
- ocenić swój rozwój fizyczny i kształtować go, dokonać samooceny i kontroli swoich umiejętności ruchowych,
- samodzielnie przygotować zadania sprawnościowe dostosowane do własnej wydolności,
- dobrać i wykonać ćwiczenia korygujące wady postawy i przeciwdziałające im,
- zorganizować i przeprowadzić zawody w wybranych dyscyplinach sportowych, pełnić rolę sędziego i zawodnika na tych zawodach,
- zachować się poprawnie w roli kibica sportowego,
- poprawnie wykonać podstawowe elementy techniki różnych dyscyplin sportowych i zastosować w działaniu zasady taktyki.

2. W zakresie wiedzy
Uczeń wie:
- jak bezpiecznie zorganizować zajęcia w każdym środowisku dla siebie i rówieśników,
- jakie są składniki pokarmowe i jaka jest ich rola w organizmie,
- jakie są szkodliwe skutki używania alkoholu, nikotyny, narkotyków,
- jakie są zasady prawidłowego żywienia,
- jakie są najczęstsze wady postawy i jakie są przyczyny ich powstawania,
- jakie ćwiczenia wspomagają prawidłowy rozwój sylwetki i zapobiegają zniekształceniom,
- jakie ćwiczenia kształtują i doskonalą określone zdolności ruchowe oraz jak wpływają na funkcjonowanie organizmu,
- jak rozwijać sprawność morfofunkcjonalną własnego organizmu,
- jak aktywność ruchowa wpływa na funkcjonowanie organizmu i zachowanie prawidłowej sylwetki,
- w jaki sposób zrelaksować się po męczącej pracy, jaka wartość relaksującą ma muzyka,
Uczeń zna:
- zasady pomiaru wyników w wybranych dyscyplinach sportowych,
- przepisy wybranych dyscyplin sportowych,
- zasady kulturalnego zachowania się na zawodach sportowych w roli kibica i zawodnika,
- wartość czynnego wypoczynku,
- podstawowe reguły organizowania i przeprowadzania różnorodnych form aktywności ruchowej o charakterze rekreacyjnym

3. W zakresie wartości, postaw, przekonań
Uczeń:
- prowadzi higieniczny i zdrowy tryb życia, unika sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu, dba o swoje ciało i zdrowie,
- rozumie sprzeczność pomiędzy uprawianiem sportu a uzależnieniami,
- dostrzega grożące niebezpieczeństwo, zapewnia bezpieczeństwo sobie i innym, podejmuje właściwe decyzje w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia,
- stosuje w czasie ćwiczeń samoochronę i asekurację,
- wykazuje troskę o zachowanie prawidłowej postawy ciała,
- stosuje samokontrolę i samoocenę w czasie ćwiczeń,
- rozumie potrzebę dbania o własna sprawność fizyczną,
- chętnie uczestniczy we wszystkich zajęciach ruchowych z pełnym wykorzystaniem własnych umiejętności motorycznych,
- uzyskuje postęp w rozwoju swoich cech motorycznych,
- zna wartość ruchu w terenie, rozumie potrzebę hartowania organizmu,
- wykazuje inicjatywę w organizowaniu imprez sportowo – rekreacyjnych dla rówieśników
- jest świadomy potrzeby czynnego wypoczynku,
- współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego wyniku, pomaga słabszym,
- właściwie zachowuje się w czasie pełnienia przez siebie roli zawodnika i kibica,
- stosuje zasadę fair play w czasie wszystkich gier,
- współuczestniczy w przygotowaniu rozgrywek szkolnych i klasowych,
- uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę,
- wykazuje zainteresowanie wybraną dyscyplina sportu, na bieżąco śledzi wydarzenia sportowe w kraju i za granica, zna tradycje ruchu olimpijskiego.