Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka
"POCZTÓWKA Z MOJEGO MIASTA i OKOLIC”

CELE KONKURSU

1.Budzenie przywiązania i szacunku do rodzinnego miasta i regionu.
2. Popularyzowanie miejsc będących wizytówką gminy.
3.Budzenie zainteresowania fotografią jako dziedziną sztuki.

REGULAMIN

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły.
2. Organizator: logopeda szkolny oraz biblioteka szkolna.
3. W konkursie mogą brać udział wszystkie grupy wiekowe. Uczestnicy konkursu wykonują jedno zdjęcie przedstawiające dziecko biorących udział w konkursie na tle wybranego obiektu miasta lub charakterystycznego krajobrazu Żuław wraz z uargumentowaniem wyboru sfotografowanego miejsca. Zdjęcia nie należy poddawać obróbce przez wstawianie dodatkowych elementów i ozdobników w programach typu Photoshop oraz podklejać ani oprawiać.
4. Prace należy dostarczać do logopedy w szkole jako odbitkę fotograficzną kolorową, sepii lub czarno – białą wykonaną w formacie 20 cm x 30 cm.
5. Prace należy opisać w następujący sposób:
• imię i nazwisko ucznia, klasa
• tytuł fotografii + krótki opis wybranego obiektu i uzasadnienie czemu akurat został ten obiekt wybrany
Powyższy opis (metryczkę) prosimy dołączyć do zdjęcia na osobnej kartce
6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa na wykorzystanie prac w publikacjach i prezentowania na wystawach.
7. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane osobiście, oraz uzyskano zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osób fotografowanych. (zgoda opiekunów prawnych nieletnich uczestników na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz na wykorzystanie praw autorskich przez organizatora w celach promocyjno – reklamowych, w tym przetwarzania na dowolnych nośnikach i publikowania).
8. Prace po prezentacji przechodzą na własność organizatora.

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Oceny prac dokona specjalne jury powołane przez organizatora konkursu.
2. Jury oceni walory prac - pomysł na ciekawe a także artystyczne ujęcie ucznia na tle atrakcyjnych miejsc danego regionu a także weźmie pod uwagę uargumentowanie wyboru sfotografowanego miejsca.
3. W konkursie wyłonione zostaną 3 zwycięskie prace oraz wyróżnienia, a laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu Zwycięskie prace zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w placówce organizatora.

TERMINY

Prace należy dostarczać w terminie do 31 marca 2015 roku.
Prace zniszczone w wyniku nieprawidłowego opakowania, zrolowane, niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą poddane ocenie jury.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w kwietniu 2015 r.