REGULAMIN UCZĘSZCZANIA NA TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ

w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gd.


1. Czas trwania zajęć logopedycznych jest dostosowany do potrzeb oraz indywidualnych możliwości dziecka i trwa maksymalnie 60 minut.

2. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na zajęcia logopedyczne.

3. W zajęciach mogą brać udział jedynie dzieci zdrowe.

4. Rodzice zobowiązani są do regularnego i konsekwentnego stosowania się do zaleceń logopedy ( w tym kontaktu z logopedą, szczególnie na prośbę logopedy).

5. Podstawą terapii logopedycznej jest pełna diagnoza logopedyczna (badanie logopedyczne).

6. Udział dziecka w zajęciach oparty jest na zasadzie regularności i systematyczności ćwiczeń oraz wielokrotnego powtarzania.

7. Notoryczne opuszczanie zajęć i niestosowanie się do zaleceń logopedy powoduje skreślenie z listy dzieci uczęszczających na terapię i objęcie terapią następnego dziecka potrzebującego pomocy.

Opracowanie: mgr Joanna Bielińska