PROGRAM WŁASNY

DOTYCZĄCY PROFILAKTYKI LOGOPEDYCZNEJ DLA UCZNIÓW 6 i 7 LETNICH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. J. KORCZAKA W NOWYM DWORZE GD.

 ROK SZKOLNY 2011/2012

 

 

 

         SPIS TREŚCI:

        

 1. 1.Założenia programu.

 

 1. 2.Adresaci.

 

 1. 3.Termin realizacji.

 

 1. 4.Cele.

 

 1. 5.Zasady, metody, formy pracy.

 

 1. 6.Planowane efekty.

 

 1. 7.Szczegółowy plan pracy.

 

 1. 8.Ewaluacja. Podsumowanie.

 

 1. 9.Załączniki.

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 w NOWYM DWORZE GD.

LOGOPEDA mgr JOANNA BIELIŃSKA

 1. Założenia programu.

Na początku każdego roku szkolnego logopeda zwraca szczególną uwagę na nowych uczniów w szkole, są to uczniowie klas I, 6 i 7 letni. Własne doświadczenia oraz konsultacje z innymi logopedami i nauczycielami wskazują na rosnące problemy uczniów w tym wieku, z szeroko pojmowaną komunikacją językową ( w tym wady wymowy). Opóźniony lub zakłócony rozwój mowy powoduje, że okres swoistej mowy dziecięcej wydłuża się i obejmuje pierwsze klasy szkoły podstawowej. Długo utrzymujące się błędy artykulacyjne, w przyszłości często przekładają się na niepowodzenia szkolne, a nieraz rzutują na całe dorosłe życie.

Stąd pomysł objęcia oddziaływaniem profilaktycznym wszystkich uczniów klas pierwszych. Jedynym skutecznym sposobem pomocy wszystkim 6 i 7 latkom, jest objęcie ich zajęciami profilaktycznymi grupowymi. Próby oddziaływań na mniejszą skalę miały miejsce w ubiegłym roku szkolnym, a ich efekty pozwoliły na rozwinięcie niniejszego pomysłu.

 

 1. Adresaci.

Podstawową grupę stanowią uczniowie klas I, którzy będą regularnie uczęszczać na zajęcia.

Drugą grupą powinni być rodzice, w myśl zasady pracy logopedycznej mówiącej o współpracy: logopeda – dziecko – rodzice = sukces.

Chodzi tu o większą świadomość znaczenia prawidłowej wymowy do dalszego rozwoju dziecka i jego sukcesów szkolnych oraz pomoc dziecku przy wykonywaniu ćwiczeń logopedycznych w domu. Także przykładanie wagi do konsultacji specjalistycznych z: ortodontą, laryngologiem, psychologiem i innymi.

Ostatnią grupę odbiorców (pośrednią) stanowią wychowawcy klas I – chodzi tu o wzajemną współpracę z logopedą, która może pozwolić na wychwycenie nieprawidłowości rozwojowych i odpowiednie pokierowanie dzieckiem.

 

 1. Termin realizacji.

Zajęcia będą się odbywały w ciągu całego roku szkolnego. We wrześniu odbędą się przesiewowe badania mowy, będzie to także okres integracyjny. Druga połowa maja i czerwiec będą miesiącami podsumowań i konsultacji.

Każda klasa I będzie uczestniczyć w zajęciach co drugi tydzień przez 45 minut. Konsultacje z nauczycielami będą się odbywały na bieżąco ( w razie konieczności). Natomiast rodzice będą poinformowani o zajęciach logopedycznych na pierwszym zebraniu. Otrzymają także informacje dotyczącą indywidualnych konsultacji z logopedą.

 

 1. Cele.

 

DZIECI

RODZICE

NAUCZYCIELE

-zwiększanie świadomości językowej

- rozwój sprawności językowych

- korygowanie wad wymowy

- uświadamianie znaczenia prawidłowej mowy dla rozwoju i przyszłości dzieci

- motywowanie dzieci do pracy w domu

- współdziałanie ze specjalistami

- wzajemna współpraca

- poszerzanie wiedzy logopedycznej

 

 1. Zasady, metody, formy pracy.
 1. a)zasady:

- zasada jak najwcześniejszego oddziaływania

- zasada indywidualizacji

- zasada wykorzystywania zasobów pacjenta

- zasada kompleksowego oddziaływania

- zasada aktywnego i świadomego udziału

- zasada współpracy z najbliższym otoczeniem

- zasada systematyczności

- zasada stopniowania trudności

               b) metody: słowne, pokazu, praktyczne

                   - ćwiczenia logopedyczne: oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne,

                    słuchu fizycznego i fonemowego, ćwiczenia wspomagające terapię

                     logopedyczną

                   - pokaz i wyjaśnienie ułożenia narządów artykulacyjnych

                   - kontrola wzrokowa, dotykowa, czuciowa

                    - techniki relaksacyjne

                   - ogólnorozwojowe

               c) formy pracy:

                     - grupowa

                     - indywidualna podczas badan przesiewowych

     6. Ocenianie.

         Ocenianie –„ punktowanie” pracy na zajęciach logopedycznych będzie się

         odbywało na zasadzie zbierania punktów do zeszytów klasowych ( punkty to

         kolorowe naklejki). Punkty będą przydzielane za pracę domową i za pracę na

         zajęciach ( będzie brany pod uwagę wkład pracy i możliwości ucznia)

 

7.Planowane efekty.

Wskaźnikiem efektywności będzie mała liczba uczniów przyszłych klas II zakwalifikowanych do uczestnictwa w terapii logopedycznej. Natomiast uczniowie, którzy będą potrzebowali dalszego kontaktu z logopedą, będą mieli wpojone podstawy oddziaływania terapeutycznego.

Na efektywność będzie miała wpływ rosnąca świadomość rodziców, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w pracy domowej z dzieckiem.

 

 

8. Szczegółowy plan pracy.

 

 

ZADANIA                

ADRESAT

SPOSOBY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI

1.Spotkania z nauczycielami kl. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Przesiewowe badania mowy. Zapoznanie z osobą logopedy.

Przedstawienie dzieciom zasad oceniania na zajęciach oraz celu naszych spotkań.

 

Nauczyciele klas I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….

Uczniowie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..

Rodzice

Przedstawienie programu, ustalenie terminów przeprowadzania zajęć.

Przekazywanie bieżących wyników obserwacji uczniów, konsultacje, wymiana informacji na temat uczniów

………………………….

Pokazanie dzieciom

gabinetu i pomocy

logopedycznych.

Indywidualne badanie mowy.

Omówienie prowadzenia zeszytów przez logopedę. Wyjaśnienie celu spotkań na zajęciach. Podanie terminów.

…………………………..

Przedstawienie założeń programu rodzicom na pierwszym zebraniu.

Rozdanie broszurki dotyczącej zadań logopedy w szkole.

Zapoznanie z godzinami pracy logopedy oraz konsultacji dla rodziców. Zapoznanie z zasadami oceniania na zajęciach.

Wrzesień

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

………………………….

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………..

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ćwiczenia oddechowe, relaksacja

Uczniowie

 

Zabawy oddechowe: dmuchanie z wykorzystaniem balonów, piórek, papieru, gwizdków, wacików, wiatraczków i innych pomocy

Październik – maj

(na każdych zajęciach)

4. Ćwiczenia artykulacyjne – usprawnianie aparatu mowy

Uczniowie

Aktywne ćwiczenia języka, warg, policzków, żuchwy, pierścienia zwierającego gardło – ćwiczenia z lusterkami

Październik – maj

(na każdych zajęciach)

5. Ćwiczenia służące rozwojowi koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej

Uczniowie

 

ćwiczenia słowno-ruchowe, słwno-rytmiczne, z elementami gimnastyki mózgu,

 

Październik – maj

(na każdych zajęciach)

6. Ćwiczenia słuchowe: rozwijanie percepcji słuchowej, umiejętności różnicowania dźwięków otoczenia i mowy

- ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej

Uczniowie

 

Rozwijanie słuchu

fonemowego i fonetycznego (operacje na głoskach, sylabach, wyrazach). Rozwijanie pamięci słuchowej.

Październik – maj

 

7. Rozwijanie słownika biernego i czynnego.

Uczniowie

 

Historyjki obrazkowe, zagadki, opowiadania, słuchanie i analizowanie tekstów, tworzenie wypowiedzi słownych

Październik – maj

 

8. Ćwiczenia grafomotoryczne

Uczniowie

 

Rysowanie po śladzie

Październik - maj

9. Zabawy artykulacyjne służące uświadomieniu miejsca artykulacji i prawidłowego brzmienia najtrudniejszych głosek języka polskiego:

Uczniowie

 

Ćwiczenia z wykorzystaniem pokazu i czucia ułożenia narządów

artykulacyjnych oraz obrazków przedstawiających

układ artykulatorów.

 

- samogłoski

- t,d   - k,g

 

 

październik

listopad

- szereg ciszący: ś,ź,ć,dź

 

 

grudzień

- szereg syczący: s,z,c,dz

 

 

styczeń

- szereg szumiący: sz,ż,cz,dż

 

 

luty

- różnicowanie szeregów

 

 

marzec

- r -l

 

 

kwiecień

- głoski dźwięczne i bezdźwięczne

 

 

maj

10. Ewaluacja – kontrolne badanie mowy uczniów.

 

………………………….

11.Przekazanie informacji na temat trudności komunikacyjnych uczniów, rodzicom i wychowawcom. Wskazanie zaleceń na przyszłość.

Uczniowie

 

 

 

…………………………..

Rodzice

 

 

 

 

…………………………..

Nauczyciele

 

Kontrolne badanie mowy. Zakończenie zajęć, podsumowanie

…………………………..

Rozmowa z rodzicami dzieci , które maja wadę wymowy. Ankieta ewaluacyjna.

Przekazanie nauczycielom wyników badań.

Podsumowanie rocznej pracy uczniów.

maj

 

 

 

…………………………..

maj

 

 

 

 

………………………….

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ewaluacja. Podsumowanie.       

Ewaluacja będzie polegała na kontrolnym badaniu mowy uczniów klas I (maj)

oraz na przeprowadzeniu ankiety wśród rodziców tych dzieci.

 

   10. Załączniki:  

 1. a)karta kontrolnego badania mowy
 2. b)ankieta dla rodziców

 

 

 

 

 

Opracowanie:

Joanna Bielińska