Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Nie wszystkie treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
- brak opisów alternatywnych dla zamieszczonych zdjęć
- brak mapy z nawigacją
- brak informacji dot. liczby użytkowników korzystających ze strony
- brak okresu funkcjonowania strony

Wyłączenia

Niektóre treści (np. materiały informacyjne, dokumenty), które nie zostały wytworzone przez Szkołę.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim, mieści się w dwóch lokalizacjach, przy ul. 3 Maja 5
oraz przy ul. Szkolnej 2.
Główne wejście do budynku przy ul. 3 Maja znajduje się od strony boiska i posiada schody. Budynek przy ul. Szkolnej posiada dwa wejścia od strony ul. Szkolnej prosto z chodnika.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Budynek przy ul. 3 Maja 5 nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek przy ul. Szkolnej 2, posiada windę i toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowym Dworze Gdańskim, nie udostępnia aplikacji mobilnej